logo
Hotline 024 3558 5666

Hệ thống Chứng chỉ cho Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin

Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin được Tổ chức đánh giá và kiểm định nổi tiếng của Cộng hòa Liên bang Đức – TUV NORD cấp Chứng chỉ ISO 9001-2008, Chứng chỉ ISO 22000 -2005 và Chứng chỉ HACCP.

   

HACCP
 
(Hazard Analysis and Critical Control Point System)
     Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System). HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.
 Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000-2005
Tiêu chuẩn quốc tế ISO22000 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008
    ISO 9001:2008 là một công cụ sau chiến lược, giúp cho lãnh đạo có thể có một hệ thống quản lý mạnh mẽ, rành mạch, hướng tới kết quả để có thể có được các lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 cũng là công cụ tốt nhất để tăng năng suất, tác nghiệp êm thuận theo quá trình, tăng sự thỏa mãn của khách hàng và nâng cao lợi nhuận cực biên thông qua chất lượng ưu việt của sản phẩm, dịch vụ do hệ thống quản lý đó sinh ra.